יתרו

כבוד הורים, שבת ומצוות הבטחון בה'

צריכים לבאר מה היחודיות במצוות הללו שה' יקדים לצוותן עוד בטרם המעמד הנשגב של הר סיני?

הרב משה צוריאל זצ"ל | יג שבט תשס"ח