שבת הגדול

אמונה בקב"ה, למרות מצב של סכנה

לשבת הגדול

"שבת הגדול" עלינו לשוב ולחיות תחת כנפי אותו "גדול". "גדול אדוננו ורב כח, ולתבונתו אין מספר". צריכים אנו לשוב ולהתחזק באמונה. כמו אבותינו במצרים שהתגרו באולוכסיה זועמת, ולא חששו להם אלא הקריבו קרבן הפסח.

הרב משה צוריאל | ניסן תשס"ז