הלכות כלליות

סיבת ההבדל בין היום הראשון לשאר ימי סוכות

*מחלוקת רמב"ן ותוס' למה יש הבדל בין היום הראשון לשאר הימים. *אין שליחות בנטילת לולב מפני שמצווה בגוף האדם.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ה' תשרי תשע"ז