שבת

דין מוקצה

שתי גזירות שונות בדין מוקצה - מוקצה, ואיסור טלטול כלים. על פי שיטת הרא"ה.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ח אדר א' תשע"א