בלק

מדות מתוקנות תנאי ללימוד תורה

מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אין הנבואה שורה אלא על גיבור, חכם ועשיר; מקום תורה בונים ע"י מידות טובות, אהבת תורה וכיבוד תלמידי חכמים. בכסף בלבד אין מקום תורה.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תמוז התשס"ו