נדרים

מכלל לאו אתה שומע הן

עניין חצי שבט המנשה

הרמב"ם פוסק שצריך תנאי כבני גד ובני ראובן, ומאידך כותב שאין הלכה כר' מאיר, בעוד שמהגמרא נראה שהדברים אינם מתיישבים יחד.

הרה"ג יעקב ניסן רוזנטל זצ"ל | יח אייר תשס"ח