הכיסופים והבית השלישי

בית המקדש השלישי- אנו נבנה או שירד מהשמיים?

*שיטת הרמב"ם ורש"י. *תירוץ הקושייה במסכת סוכה לשיטת הרמב"ם ע"פ המאירי. *הערוך לנר בביאור האמוני לשיטת הרמב"ם.

הרב נתנאל איל | כ"ה שבט תשע"ו