פסחים

"אפילו עני שבישראל...ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין"

פסחים צ"ט ע"ב

פסחים צ"ט ע"ב

הרב יהודה זולדן | ט"ז שבט תשפ"א