שופטים

מיהו בעל הבית?

איסור בל תשחית

איסור בל תשחית

הרב יוסף צבי רימון | אלול תשע"ה