שופטים

פסיקת ההלכה

הסנהדרין פוסקים הלכה דווקא מלשכת הגזית; הגר"א מביא שלוש תנאים לפסיקת הלכה בדיני נפשות; ההבדל בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה; מתי אפשר לחלוק על דורות קודמים ומתי אי אפשר.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | תשס"ב