הלכה פסוקה

פיצויים עבור הפסקת עבודה

פסק הדין עוסק בחובתו של המעביד להמשיך ולהעסיק עובד עד תום התקופה שאליה נשכר.

הרב ש.ב.ורנר