מגד ירחים

והנה רחל בתו באה עם הצאן

עלון מס' 170

עלון מס' 170

הרב יהודה יאיר בן מנחם | מרחשוון תשע"ד