שקלים

זכר למחצית השקל ויישוב ארץ ישראל

פרק יט

א. קריאת פרשת שקלים ב. נתינת מחצית השקל לצדקה ג. מנהג אשכנז: שלוש מחציות של המטבע המקומי ד. מנהג ספרד: מטבע בשווי מחצית השקל ה. ייעוד תרומת זכר למחצית השקל ו. תרומת מחצית השקל מבני הגלויות בזמן הבית ז. זכר למחצית השקל כצדקה ח. זכר למחצית השקל לבניין הארץ ולצורכי הכלל

הרב יהודה זולדן | יד אדר א תשס"ח