שקלים

נאמנותם של גבאי צדקה

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אדר א תשפ"ב