הוספות

נספחים

א. חול המועד אינו מקרא קודש מצד עצמו, אך הוא מואר מאורם של מקראי הקודש ב. סקירת הופעתם של מקראי הקודש בתורה.

הרב יעקב כהן | ניסן תשס"ז