יח - שידוכים

בעוד הפרי בשל

מתוך "קומי אורי" גיליון 18

נישואי איש ואשה הם בבואה ל"נישואי" כנסת ישראל וה' יתברך. מתי נישאה כנסת ישראל ל"דודה"? הרב יוסף אליהו על נישואים בגיל צעיר ועל הנחש הקדמוני.

הרב יוסי אליהו | אייר תשס"ז