בבא בתרא

יציאה מארץ ישראל

בבא בתרא דף צא ע"א; כתובות דף קיא ע"א

בבא בתרא דף צא ע"א; כתובות דף קיא ע"א

הרב יאיר וסרטיל | אלול תשפ"ב