בית המדרש

x
 • קריאה
19 שיעורים
  undefined
  50 דק'
  נדרים

  איך התרה והפרה עובדים? וממתי?

  ביאור בשיטת הרמב"ם ממתי הנדר הותר או הופר. ברור כללי באופן התרת הנדר על ידי פתח, חטאה, והפרה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' אב התשע"ד
  undefined
  נדרים

  "לא אפטר מן העולם עד שאהא נזיר"

  הרב אליעזר בן פורת | איר תשע"ד
  undefined
  נדרים

  בדין כנויי נדרים

  הרב אליעזר בן פורת | אייר תשע"ד
  undefined
  42 דק'
  נדרים

  כוחו של הדיבור

  פתיחה למסכת נדרים

  דברי המהר"ל והזוהר בכוחו של הדיבור. דברי הגמרא על כשגגה היוצאת מלפני השליט. דיבור יוצר קדושה בעולם הזה והיא מציאות ברת קיום הרבה יותר מהמציאות הנראת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ל' ניסן התשע"ד
  undefined
  נושאים שונים

  הפקר: הקנאה, או הסתלקות

  נדרים מג, א – מד, ב

  בסוגיה במסכת נדרים מובאת מחלוקת בין ר' יוחנן לרבא - האם הפקר פועל כ"הקנאה" או כ"הסתלקות". רבא העמיד שתי ברייתות באוקימתות - שנפסקו ע"י הרא"ש ונתה"מ. אך הרמב"ם השמיט אותן מפני שפסק כר' יוחנן.

  הרב מרדכי הוכמן | תמוז תשע"א
  undefined
  נדרים

  מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בפרשת נדרים

  המקור בתורה לנדרים; דעת הרמב"ם והרמב"ן בספר המצוות; השגה א' של הרמב"ן ויישובה; השגה ב' ויישובה; מחלוקת הר"ן והרא"ש כמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן; ראייה לרמב"ם מהירושלמי; קושיה על הרמב"ן מדין הפרה; יישוב הרמב"ן.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע
  undefined
  נדרים

  תקנת אמירת "כל נדרי"

  פרק יב

  פרק יב

  הרב יצחק שטסמן | אלול תשס"ח
  undefined
  נדרים

  פתחי נדרים

  הרב יצחק שטסמן | אלול תשס"ח
  undefined
  53 דק'
  נדרים

  התרת והפרת נדרים

  הסבר שיטת הרמב"ם בחילוק בין התרת נדרים של חכם, שהיא כמחילה והתרת קשר, להפרת נדרים של בעל שהיא כח ביטול נדר מכאן ולהבא כחתיכת קשר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו תמוז התשס"ח
  undefined
  57 דק'
  נדרים

  מצוות לאו ליהנות ניתנו

  רשב"א: קושית האבנ"מ ותירוצה; יסוד מהעונג יו"ט; קושית שעה"מ ותירוצה.

  הרב חיים כץ | יט' תמוז תשס"ח
  undefined
  47 דק'
  נדרים

  נשבעים על המצוות

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ח סיוון התשס"ח
  undefined
  55 דק'
  נדרים

  ספק ממון עניים

  מחלוקת בין רשב"א ורמב"ן לבין הר"ן האם 'יד של צדקה' אזלינן לחומרא או לקולא; הוכחות הר"ן; הסברת קונטרס הספקות את המחלוקת; שיטות תוספות, רי"ף ור"ח; הסבר ה'מחנה אפרים' לשיטת רשב"א-רמב"ן; שיטת הרמב"ם והסבר הסמ"ע את דבריו; דברי הרמב"ן בפרשת מטות תואמים את הסברת הסמ"ע ברמב"ם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד סיוון התשס"ח
  undefined
  53 דק'
  נדרים

  "לא תאחר לשלמו"

  שיטות הראשונים בהגדרת האיסור "בל תאחר" - האם האיסור הוא לאחר את קיום דיבור האדם, או לאחר את מימוש החובה המוטלת על האדם?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כב' אייר תשס"ח
  undefined
  59 דק'
  נדרים

  דין שם בשבועה

  האם צריך שם בשבועה? ר"ן דף ב' מראה סתירה בין הגמרא אצלנו לשבועות. הרמב"ם פוסק שצריך שם והראב"ד משיג עליו. הבנתם תלויה בהבנת חידוש התורה לעניין עדות שבועה.

  הרב חיים כץ | טז' אייר תשס"ח
  undefined
  נדרים

  להתחבא בבית-הכסא

  חלק ג'

  רבי יוסי התבונן בצנור העכול שבגופו וממנו למד שהוא אדם ולא מלאך וצריך להתפרנס מיגיע כפיו. לשיטת רבי יוסי המפעל או השדה של האדם שם הם מתפרנסים נקראים "בית הכסא". "חנן הנחבא" שהיה נחבא ב"בית הכסא" נקרא כך מפני שלא רצה להתמנות לחכם והעדיף להתפרנס מיגיע כפיו.

  הרב מרדכי הוכמן | אב תשס"ו
  undefined
  נדרים

  רבי עקיבא והדקל

  חלק ב'

  ר' עקיבא לקה במכות על ידי חכמים או שלוחיהם, זהו רמז שכאשר ר' עקיבא היה נדרש לעמול במלאכות ולא בתורה הוא היה חש כאילו מכים אותו. ר' עקיבא עולה לראש הדקל ובכך הוא מצליח לברוח מהמכות, הדקל מרמז את הפרנסה מעמל התורה.

  הרב מרדכי הוכמן | תמוז תשס"ו
  undefined
  נדרים

  מחשבה ודיבור בקדשים

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל
  undefined
  נדרים

  התפסה בירושלים

  היחס בין קדושת המקדש לבין קדושת ירושלים.

  שעור למסכת נדרים. בירור שיטות הראשונים בדין 'המתפיס בירושלים', ובירור היחס בין קדושת המקדש לבין קדושתה של ירושלים.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל
  undefined
  נדרים

  דייסה שנאכלת באצבע טעימה יותר

  חלק א'

  במסכת נדרים מסופר על תנאים ואמוראים שאכלו דייסה באצבעותיהם ואמרו שככל שהדייסה נאכלת באמצעות יותר אצבעות - כך היא טעימה יותר!! זהו משל המרמז שככל שאדם מרבה להתפרנס בעשר אצבעותיו כך אשריו וטוב לו.

  הרב מרדכי הוכמן | תמוז התשס"ו