בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
70 שיעורים
  undefined
  22 דק'
  הקרקע והפירות

  הקפה בפירות שביעית

  מחלוקת בין התוספות לר"י מגאש האם אפשר לקנות פירות שביעית על ידי הקפה כך שלא תחול עליהם קדושת שביעית.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | י"ד אלול התשע"ד
  undefined
  22 דק'
  חודש אלול

  אני לדודי ודודי לי

  עבודת אלול על ידי האהבה בין ישראל לקב"ה, ועל ידי התחברות לכלל ישראל.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | י"ד אלול התשע"ד
  undefined
  21 דק'
  יסודות בדיני ממונות

  מהו גדר 'גופו של אדם' בהלכות נזיקין?

  הסבר היסוד שהאדם מחולק לשני חלקים, יש את אישיות האדם ומהות, כשהם מזיקים אנו אומרים שיש פה אדם המזיק. ויש את גופו של האדם שאם הוא הזיק אנו אומרים שזה נחשב כמו שבהמה הזיקה ולאו דווקא אדם, כיוון שהגדר של אדם המזיק זה האישיות של האדם, ולא גופו.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ז' טבת תשע"ד
  undefined
  20 דק'
  ויחי

  מדוע צורף חצי שבט מנשה לשבטי גד וראובן?

  נשאלת השאלה מדוע משה רבינו צירף את חצי שבט המנשה לשבטי גד וראובן בעבר הירדן, הרי הם לא ביקשו זאת? תירוץ השאלה ע"י הסבר שתי בחינות בתפילין של ראש - אותם מבטאים שבטי גד וראובן, ואת בחינת תפילין של יד שמבטא שבט מנשה. אי אפשר להפריד בין כל הבחינות, ולכן צורף שבא מנשה לשבטי גד וראובן. ביאור פסוקי "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" ו"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ז' טבת תשע"ד
  undefined
  12 דק'
  ענינו של ראש השנה

  היום הרת עולם

  מדוע נברא האדם ביום השישי ולא בשבת? מטרת הבריאה המוקדמת היא כדי שהאדם יכין את עצמו לעולם הבא, ליום השבת.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"א אלול תשע"ג
  undefined
  39 דק'
  תקיעת שופר

  שופר של עולה

  הגמרא אומרת שאין מעילה בשופר של עולה. מסביר ה'קצות החושן' שמדובר בשופר של דמי עולה. ביאור החילוק בין קדושת בדק הבית לקדושת דמים של קרבן. מחלוקת רמב"ם ורבנו תם האם המצווה היא התקיעה או השמיעה. מחלוקת זו תלויה במחלוקת הבבלי והירושלמי האם ההיתר לתקוע בשופר של עולה הוא משום מצוות לאו להנות ניתנו או משום שהמצווה היא בקול ובקול אין מעילה. הסבר הרמב"ם שיש מצווה להנות מהתקיעה.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"א אלול תשע"ג
  undefined
  1:43
  פסחים

  גדר בל יראה ובל ימצא

  ביאור שיטת רש"י לגבי ביטול חמץ על פי היסוד שברוב האיסורים מעשה האיסור תלוי בכוונת האדם, ומתעסק פטור. אבל במאכלות אסורות מעשה האיסור תלוי בעשיה ולא בכוונה משום שנהנה (מתעסק בחלבים ועריות - חייב). אמנם באיסור בל יראה האיסור הוא בכוונת האדם ולכן כאשר האדם לא מחשיב את החמץ, אין כאן איסור.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | א' ניסן התשע"ג
  undefined
  56 דק'
  פסחים

  מצוות עשה ואיסור עשה

  גמרא פסחים - סוגיות שונות

  הבדלים בין מצוות עשה, לא תעשה ולא הבא מכלל עשה בסוגיות שונות

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"א כסלו התשע"ג
  undefined
  30 דק'
  עיונים בעניני חנוכה

  חנוכה - תחילת הגאולה העתידה

  שיעור לחנוכה

  חנוכה - אתחלתא דגאולה ואז קמעה קמעה. בגלות הארץ ובגלות העם.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"א כסלו התשע"ג
  undefined
  55 דק'
  שיעורים במסכת קידושין

  דין זכין לאדם שלא בפניו

  קידושין דף כג

  סתירה בשיטת רש"י בדין זכין. חלוקה בין זכות גמור לזכות שאיננו גמור. גדר מינוי שליחות. הסבר מהלך הסוגיא בבא מציעא

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כד' אלול התשע"ב
  undefined
  23 דק'
  תשובה

  אנא מפניך אברח?

  שיחה לקראת יום הדין

  שני מסתורים מדינו של הקב"ה - צדק וענווה. הסבר עניין הצדק והתכללות בציבור. הסבר עניינו של חודש אלול.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כד' אלול התשע"ב
  undefined
  1:19
  אסטרונומיה וזמנים בהלכה

  בין השמשות

  סקירת שיטות הראשונים והאחרונים בקביעת זמני היום והלילה.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | א' טבת תשע"ב
  undefined
  1:03
  בית המקדש

  הכהן הגדול וכלל ישראל

  שיעור בהלכה ובאגדה לקראת עשרת ימי תשובה

  הלכה: שני דינים בתחילת עבודת כהן גדול: משיחה, שהיא כדין הזמנה למצווה, וחינוך, תחילת עבודה בפועל. אגדה: ערך ההתכללות בציבור כחלק מן התשובה.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ח אלול תשע"א
  undefined
  46 דק'
  הלכות חמץ ומצה

  סוגי מצוות עשה

  שלושה סוגים של פעולות עשה: א. מצוות עשה, ב. עבירות עשה, ג. מצוות עשה שחיובה המעשי הוא באי עשיה. שלושה סוגים אלו יבארו כמה סוגיות: הקרב לאחר תמיד של בין הערבים, שחרור עבד ומצוות בתולה לכהן.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | א' ניסן תשע"א
  undefined
  32 דק'
  התבוננות אמונית

  ההודאה על המצה וההודאה על החמץ

  מדוע אין כוס כנגד "והבאתי"? מדוע כשחל בשבת לא מפטירים "וערבה לה"? מדוע אין מצה כנגד לחם התודה הרביעי?

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | א' ניסן תשע"א
  undefined
  51 דק'
  שבת

  דין מוקצה

  שתי גזירות שונות בדין מוקצה - מוקצה, ואיסור טלטול כלים. על פי שיטת הרא"ה.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ח אדר א' תשע"א
  undefined
  21 דק'
  התבוננות אמונית

  שבת ומשכן

  שבת כתיקון לחטא העגל וכהקדמה למשכן. עניינם של כלי המשכן.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ח אדר א' תשע"א
  undefined
  19 דק'
  ויחי

  ברית השבטים וזכות אבות

  ברית השבטים וזכות האבות. מה בין ברית לזכות?

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ז' טבת תשע"א
  undefined
  56 דק'
  שבת

  סוגיות אינו מתכוון וגדרי תולדות

  סוגיות במסכת שבת

  אינו מתכווין בפסיק רישיה באיסור חדש. שני סוגי תולדות: תולדה במראה חיצוני ותולדה בכוונה בתכלית.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ז' טבת תשע"א
  undefined
  23 דק'
  ענינו של ראש השנה

  אין מלך ללא עם

  שיעור לראש השנה

  האדם איננו עוד חיה מתורבתת אלא מדרגה שונה הראויה למצב של עם ה'. בווידוי יש לשמוח על היכולת לעמוד לפני ה' ועל השגחתו באופן תמידי.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"א אלול תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il