הכיסופים והבית השלישי

על מי מוטלת החובה לבנות את המקדש?

אדר תשס"ט