הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

פיקוח על מטעים למניעת הפצת פירות ערלה

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

י"ג שבט תש"ע