ענג שבת

"כי ירחק ממך המקום"

גליון מס' 1047

אב תשע"א