ארבעה נדרים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ארבעה סוגי נדרים, שמותרים הם מאליהם בלא שאלה מן החכם, ואלו הם: א. "נדרי זירוזין" - נדרים שאדם נודר כדי לזרז את חברו שיעשה כרצונו[1]; ב. "נדרי הבאי" - נדרים שאדם נודר בדברי הפלגה והגזמה[2]; ג. "נדרי שגגות" - נדרים שנידרו מתוך שגגה וטעות[3], או שעברו עליהם מתוך שגגה וטעות[4]; ד. "נדרי אונסים" - נדרים שנידרו מתוך אונס[5], או שעברו עליהם מתוך אונס[6].

הערות שוליים[edit]

  1. . כגון: לוקח שעמד על המקח עם המוכר, ואמר המוכר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם אמכור לך את החפץ בפחות מארבעה דינרים", והלוקח אף הוא אסר על עצמו דבר בנדר, אם ישלם לו בעד החפץ יותר משני דינרים, אם גמרו לבסוף את המקח בשלשה דינרים, אין הדבר שאסרו על עצמם בנדר נאסר עליהם, לפי שלא היה בלבם מה שהוציאו בפיהם, שלא התכוונו בנדריהם אלא לזרז זה את זה כדי לגמור את המקח בשלשה דינרים.
  2. . כגון שאומר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם לא ראיתי בדרך פלונית אנשים רבים שהיה מניינם כמניין יוצאי מצרים", או שאמר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם לא ראיתי שחומת עיר פלונית גבוהה עד לרקיע".
  3. . כגון מי שאמר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם אכלתי או שתיתי היום", וחשב בטעות שלא אכל ולא שתה, ונזכר שאכל ושתה.
  4. . כגון מי שאמר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם אוכל או אם אשתה היום", ושכח את נדרו ואכל ושתה.
  5. . כגון שבא גזלן לגזול את תבואתו או את נכסיו, ונדר לו ואמר: "ייאסרו כל פירות העולם עלי כקרבן אם תבואה זו אינה תרומה", או שאמר: "ייאסרו כל פירות העולם עלי כקרבן אם נכסים אלו אינם של בית המלך" (ובלבד שבשעת הנדר יתכוון הנודר לדבר הפוטרו מהנדר, כגון שיחשוב בלבו, שהפירות ייאסרו עליו אותו היום בלבד וכיוצא בזה, שהואיל ואינו יכול להוציא בפיו את כוונתו מפחד הגזלן, הריהו סומך על הדברים שבלבו, ובכגון זה דברים שבלב הם דברים).
  6. . כגון שאמר לו חברו: "קונם נכסי עליך אם לא תאכל אצלי סעודה זו", ועלה הנהר על גדותיו, ולא יכול היה להגיע לאותה סעודה של חברו. (ומדובר, במי שהדירו חברו לא כדי לזרזו, אלא על פי בקשתו הוא, כגון שגם אחרים היו מזמינים אותו, והוא חפץ יותר לאכול אצלו, וביקש ממנו להדירו, שבכגון זה אין הנדר מנדרי זירוזין).