יוסי בן יועזר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יוסי בן יועזר איש צרדה היה נשיא ישראל בדור הראשון של הזוגות. בן זוגו היה אב בית הדין יוסי בן יוחנן איש ירושלים. שניהם היו תלמידי שמעון הצדיק ואנטיגנוס איש סוכו.

יוסי בן יועזר היה כהן ממשפחה מיוחסת, וכונה "חסיד שבכהונה" בזכות הקפדתו היתרה על דיני טומאה וטהרה (משנה חגיגה ב ז). המשנה (סוטה ט, ט) מכנה אותו ואת יוסי בן יוחנן "אנשי אשכולות" ומסביר בגמרא רב יהודה בשם שמואל: "איש שהכל בו" (רש"י:תורה באמתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת.)

הלכות מעטות מוזכרות משמו. במסכת עדויות (ח, ד) מובאות בשמו - בארמית - מספר הלכות מקלות, ובעקבותן כונה "יוסי שריא". במשנה (אבות א, ד) מובא בשמו: "יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם".

בגמרא בבא בתרא קלג ע"א מסופר שהיה לו בן שלא היה נוהג כשורה, ולכן הקדיש את כל הונו לבית המקדש. אחיינו היה יקים איש צרורות, שברשעותו התעלל גם בחכמי ישראל, ואף את דודו יוסי בן יועזר שלח לצליבה. בדרך, ניסה יקים לשכנע את יוסי לעבור לדרכו, ואמר לו: ראה את הסוס שהרכיבני אדוני וראה את הסוס שהרכיבך אדונך, ענה לו: אם כך למכעיסיו, קל וחומר לעושי רצונו. ענה לו יקים: האם עשה אדם רצונו יותר ממך? אמר לו: ואם כך לעושי רצונו, קל וחומר למכעיסיו, נכנס בו הדבר כארס של נחש, הלך ואיבד עצמו לדעת (בראשית רבה סה כה).

תלמידיו היו יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי.