סורחב בר פפא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

סורחב בר פפא היה אמורא ארצישראלי, כנראה בדור השלישי.

שמו מוזכר בתלמוד פעם אחת בלבד (כתובות יז א), משמו של זעירי: "מאי הינומא? סורחב בר פפא משמיה דזעירי אמר: תנורא דאסא" ("כמין חופה של הדס עגולה"- רש"י).

נהוג להזכיר את שמו של סורחב בר פפא יחד עם עוד עשרה אמוראים נוספים שהינם בניו של פפא. כבר רב האי גאון כתב כי לא כולם בניו של רב פפא המפורסם מנרש (הובא משמו על ידי רבי אברהם אב בית דין בספר האשכול הלכות קריאת התורה סי' יד). סורחב בודאי איננו בנו של רב פפא, שכן רב פפא חי בדור החמישי לאמוראי בבל, ואילו סורחב מוסר הלכות משמו של זעירי שחי בדור השני לאמוראי ארץ ישראל, הרבה קודם זמנו של רב פפא.