רבי אליעזר בן יעקב (הראשון)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אליעזר בן יעקב (הראשון) היה תנא בדור השני. חי בזמן שבית המקדש היה קיים, ותיארו בצורה מפורטת במסכת מידות, שכולה נשנתה על ידו (בבלי יומא טז א; ירושלמי יומא ב ב). במקומות מסוימים, כשהסביר את שימושיהן של הלשכות, אמר על לשכה מסוימת "שכחתי מה היתה משמשת" (משנה מידות ב, ה; שם ה, ד), ומכאן מוכח בבירור ששנה את המסכת מזכרונו לפי מה שראה בעיניו.

בן עזאי מספר כי מצא מגילת יוחסין בירושלים, והיה כתוב בה: "משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי" כלומר- מעטה אבל מובחרת, שהלכה כמותו.

היה תנא נוסף בדור הרביעי שנקרא רבי אליעזר בן יעקב (השני), ולעיתים קשה להבחין איזה מאמר נאמר על ידי מי, אולם כפי הנראה שאת המאמרים בענייני המקדש אמר רבי אליעזר בן יעקב הראשון, וכן אפשר להבחין לפי החכמים החולקים או המביאים את המאמרים.