רבי יהודה בר אילעי

From ויקישיבה
(Redirected from רבי יהודה)
Jump to navigation Jump to search
רבי יהודה בר אילעי
Rabi yehuda.jpg
הכניסה למתחם קברו של רבי יהודה בר אילעי
דור רביעי לתנאים
רבותיו רבי טרפון, רבי ישמעאל, רבי עקיבא
חבריו רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר
תלמידיו רבי יהודה הנשיא, רבי ישמעאל ברבי יוסי
מקום קבורתו בין עין זיתם לצפת

רבי יהודה בר אלעאי או רבי יהודה היה מגדולי התנאים בדור הרביעי. גדול המדברים בכל מקום. מתלמידי רבי עקיבא. הוסמך יחד עם חמשת תלמידי רבי עקיבא בל"ג בעומר.

תורתו[edit]

אמרו לו "משם ראיה" ציין לזה מסורת הש"ס שבת כט: יתכן שהוא משום שרבי יהודה מסתכל על המעשה ולא על הכוונה נגד חבירו רבי שמעון , ולכן מביא ראיות שאמנם דומות לנידון במעשה החיצוני, אך השיבו לו "משם ראיה" - שאין לדמותם, כיוון שטעם הדין בהם לא שייך לנידון.

 • נר בשפופרת של ביצה שבת כט:.
 • רבי טרפון שבת מחוץ לעיר ערובין מה..
 • אמת המים ערובין פז..
 • סוכה של הילני המלכה סוכה ב:.
 • סיככה בנסרים סוכה יד:.
 • היו מורישים לולבים יבשים לבניהם סוכה לא..
 • רבי עקיבא אכל ביצה ערובין מא. ותד"ה ביצה.
 • אמרו לו אין שעת הסכנה ראיה ערובין צא..

מחלק בין מקרים

 • היו לפניו מצוות הרבה מברך על כל אחת בפני עצמה סוכה מו..
 • מברכים על ירקות "בורא מיני דשאים", ולא "בורא פרי האדמה" כשאר פירות האדמה ברכות לה. ומ..
 • במה משמחן ביין. רבי יהודה אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן פסחים קט..
 • אין משקין שתי סוטות כאחת משום שנאמר "והשקה אותה" - לבדה נדרים עג..
 • אין מוציאין עוד פרה עם הפרה האדומה משום שנאמר "והוציא אותה" - לבדה יומא מב:.

"אימתי"

 • בדומה לסעיף הקודם, שמחלק בין מקרים.
 • המשחק בקוביא פסול לעדות. אימתי בזמן שאין לו אומנות אלא היא סנהדרין כד:.
 • אימתי בישובן של בתי כנסיות אבל בחורבנן מניחין אותן ועולין בהן עשבים מגילה כח:.
 • אימתי במקום שנכנסים בשני ובחמישי מגילה ה..
 • אימתי בזמן שמתחיל עד שלא הביא שליש מנחות עא..

מחלק בין יהודה לגליל בדומה לסעיף דלעיל, שמחלק בין פרטים.

 • ביהודה היו מתייחדים קודם החופה, ובגליל לא כתובות יב..
 • אנשי גליל לא בקיאין בקדשים וביהודה כן נדרים יח:.
 • ביהודה היו עושים מלאכה בערב פסח עד חצות ובגליל אינן עושים כל עיקר פסחים נה..
 • אנשי גליל קנטרנים ומדירים נדרים מח..

"דברים ככתבן" ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים

 • פסחים כב., זבחים נט., סוטה מח:

סימנים לזיכרון

 • דצ"ך עד"ש באח"ב הגדה של פסח.
 • שלא תטעה זד"ד יה"ז שיעוריהם של שתי הלחם ולחם הפנים מנחות צו..
 • יביא מנחת סולת שהיא הראשונה שבמנחות - לסימנא בעלמא, רש"י: שלא תטעה ותשכח מנחות קה..
 • שתי סמיכות בציבור - גרסא בעלמא, רש"י בפירושו הראשון: שתהא רגיל שתי סמיכות ותו לא מנחות צב:.
 • מעין זה - באדר שני לא כותבים בשטרות "תניין" אלא "תי"ו", שהיא ראשי תיבת תניין ירושלמי מגילה א-ה וקרבן העדה.

חשיבות אומנות ממעיין ההלכה סנהדרין כד