רבי יוסי הכהן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יוסי הכהן היה תנא בדור השני, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שכינה אותו "חסיד" (משנה אבות ב ח) או "חסיד שבדור" (אדר"נ ב יב).

אימרתו הידועה היא: "יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, ןהתקן עצמך ללימוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמים" (משנה אבות ב יב).

רבי יוסי הכהן עסק במעשה מרכבה יחד עם רבי יהושע, ועליהם אמר רבן יוחנן בן זכאי "אשריכן ואשרי יולדתכם, אשרי עיני שכך ראו" (בבלי חגיגה יד ב). היה חסיד גדול, ואמרו עליו שמעולם לא נמצא כתב ידו בידי נכרי (בבלי שבת יט א).

מלבד זאת, מובאת ממנו עדות הלכתית שהעיד יחד עם רבי זכריה בן הקצב (משנה עדויות ח ב), וכן משל שענה לשאלתה של בלוריא הגיורת מרבן גמליאל דיבנה (בבלי ראש השנה יז ב).

החיד"א בפירושו פתח עיניים למשנה מקוואות פרק י' משנה א' אומר שיוסף הכהן הוא יוסף בן מתתיהו זה שכתב את יוסיפון וכן כתב בספר נחלת אבות בעל האברבנאל על המשנה באבות פרק ב' משנה ח' שיוסף הכהן שהמשנה אומרת עליו שהוא חסיד הרי הוא (יוסף בן מתתיהו) יוסף בן גוריון שהוא מתלמידי רבי יוחנן בן זכאי. וכן בירושלמי מובא שרבי יוסף הכהן היה עוסק במעשה מרכבה. יוצא לדברנו שיוסיפון נכתב ע"י רבי יוסי התנא תלמיד ריב"ז.