רבן שמעון בן גמליאל הראשון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבן שמעון בן גמליאל הראשון (רשב"ג) היה מגדולי התנאים בדור השני, נשיא ישראל הרביעי. בנו של רבן גמליאל הזקן, נינו של הלל הבבלי. שימש בנשיאות קודם החורבן, כפי שכתוב: הלל, שמעון (בנו של הלל) גמליאל (הוא רבן גמליאל הזקן) ושמעון (הוא רבן שמעון בן גמליאל שלנו) נהגו נשיאותן בפני הבית מאה שנה (בבלי שבת טז א). היה מעשרת הרוגי מלכות, ושמואל הקטן ניבא קודם פטירתו ואמר: "שמעון וישמעאל לחרבא", ופרש"י: "רבן שמעון שהוא נשיא ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול שהרגתם מלכות יון" (בבלי סוטה מח ב). כשנהרגו רשב"ג ורבי ישמעאל, שמעו על כך רבי עקיבא ורבי יהודה בן בתירא עמדו וחגרו שקים וקרעו בגדיהם (מסכת שמחות פ"ח).

"אמרו עליו על רשב"ג כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל שמונה אבוקות של אוּר וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו וכשהוא משתחוה נועץ שני גודליו בארץ ושוחה ונושק את הריצפה וזוקף ואין כל בריה יכולה לעשות כן" (בבלי סוכה נג א). בנו הוא רבן גמליאל דיבנה ובתו היא אימא שהתחתנה עם רבי אליעזר בן הורקנוס (בבלי בבא מציעא נט ב).

הקודם:
רבן גמליאל הזקן
שושלת נשיאי הסנהדרין הבא:
רבן גמליאל דיבנה