תנאים ואמוראים - סידור אלפבתי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ערך זה נועד לפרט את דורו ומקומו של כל תנא ואמורא. ניתן לחפש כאן ע"פ האלף-בית את שמם של התנאים והאמוראים , ולמצוא את דורם ומקומם. על מנת ללמוד על כל דור של התנאים והאמוראים ע"ע תנאים וערך אמוראים.


א[edit]

אבוה דשמואל -- אמורא, דור 1, חי בבבל


אבטליון -- תנא מהזוגות, דור 6, חי בארץ ישראל


אביי -- אמורא, דור 4, חי בבבל


אבימי בריה דרבי אבהו -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל


רב אדא בר אהבה -- אמורא, דור 1, חי בבבל


רב אדא בר מניומי -- אמורא, דור 7, חי בבבל


רבי אחא -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל


רב אחא בר הונא -- אמורא, דור 5, חי בבבל


רב אחא בר יעקב -- אמורא, דור 3, חי בבבל


רבי אחא בר יצחק -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל


רב אחא בריה דרב איקא -- אמורא, דור 4, חי בבבל


רב אחא בריה דרבא -- אמורא, דור 6, חי בבבל


רב אידי בר אבין -- אמורא, דור 4, חי בבבל


רב אידי בר אבין -- אמורא, דור 7, חי בבבל


רב אידי בר מתנה -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רבי אליעזר בן הורקנוס -- תנא, דור 2, חי בארץ ישראל


אמימר -- אמורא, דור 6, חי בבבל


אנטיגנוס איש סוכו -- תנא מהזוגות, דור 2, חי בארץ ישראל


רב אידי בר אבין -- אמורא, דור 4, חי בבבל


רב אידי בר אבין -- אמורא, דור 7, חי בבבל


רב אידי בר מתנה -- אמורא, דור 5, חי בבבל


רב אסי דהוצל -- אמורא, דור 1, חי בבבל


רב אשי -- אמורא, דור 6, חי בבבל


ב[edit]

בן בג בג- תנא מדורו של הלל, גר.

בן הא הא- תנא מדורו של הלל, גר.

בן זומא- תנא.

בן עזאי-- תנא.

בר קפרא -- אמורא, דור 1, חי בארץ ישראל

ה[edit]

הלל הבבלי (הזקן) -- תנא מהזוגות, דור 7, חי בארץ ישראל

ח[edit]

חייא בר רב -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רבי חנינא בן אחי רבי יהושע -- תנא, דור 3, חי בבבל רבי חנינה בן דוסא

י[edit]

יהודה בן טבאי -- תנא מהזוגות, דור 5, חי בארץ ישראל

יהושע בן פרחיה -- תנא מהזוגות, דור 4, חי בארץ ישראל

יוסי בן יוחנן -- תנא מהזוגות, דור 3, חי בארץ ישראל

יוסי בן יועזר -- תנא מהזוגות, דור 3, חי בארץ ישראל


ל[edit]

לוי -- אמורא, דור 1, חי בבבל

מ[edit]

מר בר רב אשי -- אמורא, דור 7, חי בבבל

מר זוטרא בריה דרב מרי -- אמורא, דור 6, חי בבבל

מר זוטרא בריה דרב נחמן -- אמורא, דור 3, חי בבבל

מר זוטרא -- אמורא, דור 4, חי בבבל

מר זוטרא -- אמורא, דור 6, חי בבבל

מר עוקבא -- אמורא, דור 1, חי בבבל

מרימר -- אמורא, דור 6, חי בבבל


נ[edit]

ניתאי הארבלי -- תנא מהזוגות, דור 4, חי בארץ ישראל


ע[edit]

עולא -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל


עקביא בן מהללאל-- תנא

ק[edit]

קרנא -- אמורא, דור 1, חי בבבל


ר[edit]

רב ביבי בר אביי -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב גביה מבי כתיל -- אמורא, דור 6, חי בבבל

רב דימי מנהרדעא -- אמורא, דור 4, חי בבבל

רב הונא בר חייא -- אמורא, דור 3, חי בבבל

רב הונא בר מנוח -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב הונא בריה דרב יהושע -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב הונא בריה דרב ירמיה -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רב הונא רבא -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רב הונא -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רב המנונא -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רב זביד מנהרדעא -- אמורא, דור 4, חי בבבל

רב זביד -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב חייא בר אשי -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רב חייא בר יוסף -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רב חמא מנהרדעא -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב חנן מנהרדעא -- אמורא, דור 1, חי בבבל

רב חסדא -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רב יהודה -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רב יוסף בר חמא -- אמורא, דור 3, חי בבבל

רב יוסף -- אמורא, דור 3, חי בבבל

רב יחזקאל -- אמורא, דור 1, חי בבבל

רב יצחק אבדימי -- אמורא, דור 4, חי בבבל

רב יצחק בריה דרב יהודה -- אמורא, דור 3, חי בבבל

רב ירמיה בר אבא -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רב כהנא -- אמורא, דור 1, חי בבבל

רב כהנא -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב כהנא -- אמורא, דור 6, חי בבבל

רב לוי -- אמורא, דור 1, חי בבבל

רב מנשיא -- אמורא, דור 1, חי בבבל

רב מרי -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב משרשיא -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב מתנה -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רב מתנה -- אמורא, דור 4, חי בבבל

רב נחמן בר יעקב -- אמורא, דור 3, חי בבבל

רב נחמן בר יצחק -- אמורא, דור 4, חי בבבל

רב נחמן בר רב הונא -- אמורא, דור 7, חי בבבל

רב נחמן -- אמורא, דור 2, חי בבבל (צ"ע שהרי סתם "רב נחמן" הוא רב נחמן בר יעקב - עי' תוס' עירובין מג: ד"ה יתיב רב, ועוד)

רב סמא בריה דרבא -- אמורא, דור 7, חי בבבל

רב עינא -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רב עמרם -- אמורא, דור 3, חי בבבל

רב פפא בר שמואל -- אמורא, דור 4, חי בבבל

רב פפא -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב רחומי -- אמורא, דור 7, חי בבבל

רב שילא -- אמורא, דור 1, חי בבבל

רב שימי מנהרדעא -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב שישא בריה דרב אידי -- אמורא, דור 5, חי בבבל

רב ששת -- אמורא, דור 3, חי בבבל

רב -- אמורא, דור 1, חי בבבל

רבא -- אמורא, דור 4, חי בבבל

רבה בר אבוה -- אמורא, דור 1, חי בבבל

רבה בר אבוה -- אמורא, דור 2, חי בבבל

רבה בר עולא -- אמורא, דור 4, חי בבבל

רבה בר רב הונא -- אמורא, דור 3, חי בבבל

רבה תוספאה -- אמורא, דור 7, חי בבבל

רבה -- אמורא, דור 3, חי בבבל

רבי אבא בר ממל -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי אבא דמן עכו -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי אבדימי דמן חיפה -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי אבדימי דציפורין -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי אבהו -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי אושעיא בר שמאי -- אמורא, דור 5, חי בארץ ישראל

רבי אחא בר יצחק -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי אחא -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי אליא -- אמורא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבי אליעזר בן יעקב -- תנא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי אליעזר ברבי יוסי -- תנא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי אליעזר -- תנא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבי אלעזר -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל (= רבי אלעזר בן פדת)

רבי אלעזר בן עזריה-- תנא, חי בארץ ישראל.

רבי אלעזר בן ערך -- תנא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבי אלעזר בן שמוע -- תנא, דור ?, חי בארץ ישראל

רבי אמי -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי אסי -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי אפס -- אמורא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבי הושעיא -- אמורא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבי זירא -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי חגי -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי חזקיה ברבי חייא -- אמורא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבי חייא בר אבא -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי חייא בר רב -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי חייא דציפורין -- אמורא, דור 5, חי בארץ ישראל

רבי חייא -- אמורא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבי חלפתא -- תנא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי חנינא בן דוסא -- תנא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבי חנינא בן חכינאי-- תנא, תנא מעשרת הרוגי מלכות.

רבי חנינא בן תרדיון -- תנא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי חנינא דציפורין -- אמורא, דור 6, חי בארץ ישראל

רבי חנינא -- אמורא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבי חנינא סגן הכהנים תנא, דור 1, חי בארץ ישראל.

רבי טרפון -- תנא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי יאשיה -- תנא, דור 4, חי בבבל

רבי יהודה בן בתירה -- תנא, דור 1, חי בבבל

רבי יהודה הנשיא -- תנא, דור 5, חי בארץ ישראל

רבי יהודה נשיאה -- אמורא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבי יהודה -- תנא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי יהושע בן לוי -- אמורא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבי יהושע בן קרחה -- תנא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי יהושע -- תנא, דור 2, חי בארץ ישראל (= רבי יהושע בן חנניה)

רבי יודן אבוי דרבי מתניה -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי יוחנן בן נורי -- תנא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי יוחנן הסנדלר -- תנא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי יוחנן -- אמורא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבי יונה -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי יונתן -- תנא, דור 4, חי בבבל

רבי יוסי בן קסמא -- תנא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי יוסי בר חנינא -- אמורא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבי יוסי ברבי בון -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי יוסי הגלילי -- תנא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי יוסי -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי יוסי -- אמורא, דור 5, חי בארץ ישראל

רבי יוסי -- אמורא, דור 7, חי בבבל

רבי יוסי -- תנא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי ינאי -- אמורא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבי יעקב בר אחא -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי יעקב בר אידי -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי יצחק בן אלעזר -- אמורא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי יצחק בר נחמן -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי יצחק נפחא -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי ירמיה -- אמורא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי ישמעאל -- תנא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי לויטס איש יבנה-- תנא, דור 3, חי ביבנה בארץ ישראל.

רבי מאיר -- תנא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי מנא -- אמורא, דור 5, חי בארץ ישראל

רבי מתיא -- תנא, דור 3, חי בבבל

רבי מתניה -- אמורא, דור 5, חי בארץ ישראל

רבי נחמיה -- תנא, דור 4, חי בארץ ישראל

רבי נתן -- תנא, דור 4, חי בבבל

רבי עקיבא -- תנא, דור 3, חי בארץ ישראל

רבי פנחס בן יאיר -- תנא, דור 5, חי בארץ ישראל

רבי פנחס בר חמא -- אמורא, דור 5, חי בארץ ישראל

רבי שמואל בר נחמן -- אמורא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבי שמלאי -- אמורא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבי שמעון בן פזי -- אמורא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבי שמעון ברבי יוסי בר בון -- אמורא, דור 5, חי בארץ ישראל

רבי שמעון -- תנא, דור 4, חי בארץ ישראל (= רבי שמעון בן יוחאי)

רבי תנחום בר אבא -- אמורא, דור 5, חי בארץ ישראל

רבינא בר הונא -- אמורא, דור 7, חי בבבל

רבינא -- אמורא, דור 6, חי בבבל

רבן גמליאל -- אמורא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבן גמליאל הזקן -- תנא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבן גמליאל ברבן שמעון -- תנא, דור 2, חי בארץ ישראל

רבן יוחנן בן זכאי -- תנא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבן שמעון בן גמליאל -- תנא, דור 1, חי בארץ ישראל

רבן שמעון בן גמליאל -- תנא, דור 3, חי בארץ ישראל

ריש לקיש -- אמורא, דור 2, חי בארץ ישראל (= רבי שמעון בן לקיש)

רפרם בר פפא -- אמורא, דור 6, חי בבבל

רפרם -- אמורא, דור 7, חי בבבל

ש[edit]

שמאי -- תנא מהזוגות, דור 7, חי בארץ ישראל

שמואל -- אמורא, דור 1, חי בבבל

שמואל הקטן -- תנא, דור 1, חי בארץ ישראל

שמעון בן שטח -- תנא מהזוגות, דור 5, חי בארץ ישראל

שמעון הצדיק -- תנא מהזוגות, דור 1, חי בארץ ישראל

שמעיה -- תנא מהזוגות, דור 6, חי בארץ ישראל