יבנה: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

15 August 2011

11 August 2011

  • curprev 22:3522:35, 11 August 2011אחד התלמידים talk contribs 304 bytes +304 דף חדש: יבנה היא עיר בארץ ישראל. בעיר זו פעלה הסנהדרין לאחר החורבן. ==מחכמי ישראל שגרו ופעלו בעיר== *התנא [[רבי ל...