מסכת מגילה: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 June 2010

  • curprev 15:0215:02, 23 June 2010ויקיתלמיד talk contribs 320 bytes +320 דף חדש: מסכת מגילה היא מסכת בסדר מועד, היא עוסקת בהלכות פורים ודיני קריאת המגילה, בדרך אגב עוסקת המסכת בהלכות …