שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • קריאת שמות ושינויים
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
האם השם רחל הוא שם טוב? שמעתי שיש חשש בשם זה משום שלא היו לרחל ילדים הרבה שנים, והיא מתה בלידתה.
תשובה
שלום וברכה, השם רחל הוא שם מעולה ואין בו שום חשש! בזמן המשנה והגמרא היו קוראים לבנות בשם זה כגון רחל אשת רבי עקיבא. עינינו רואות שנשים הנקראות בשם רחל יולדות ילדים ויש להן חיים טובים ברוך ה' (כך הורו הרב מרדכי אליהו, הרב חיים קנייבסקי ועוד). הרב שלמה זלמן אוירבך קרא לבתו רחל. ומסר לי נכדו הרב אהרן גולדברג שכאשר שאל את סבא שלו האם אין חשש כלשהו לקרוא בשם רחל, ענה לו סבו הרב שלמה זלמן בפליאה : "מאמא רחל היא האמא שלנו. ח"ו לומר שיש בעיה בשם הזה!". הרחבה: למעשה נהגו בכל הדורות לקרוא בשם רחל וכן נוהגים בדורנו זה ולא מצינו שחששו לזה. וכן היה דעת מרן הגר"מ אליהו וכפי שכתב תלמידו הרב דביר זעפרני: "הרב אמר שיש כאלה שאמרו לא לקרא בשם הזה כי רחל הייתה עקרה ונפטרה בצעירותה. הרב אמר שלא חוששים לזה כלל, והזכיר את אביו- שקרא כך לבתו....ואמר שלא חוששים לזה כלל. בזמנו שאלתי אם צריך להוסיף שם נוסף בגלל החשש הנ"ל- הוא אמר: "דברים של הבל". עכ"ד הרב זעפרני. יש לרב שמואל אליהו רשימת שמות מומלצים. בין השמות המומלצים הוא השם רחל. הגר"ח קנייבסקי (דרך שיחה ח"א עמ' לד) נשאל : "האם יש עניין שלא ליתן שם רחל? והשיב: "דברי הבל, המקור לאלו החושבים כך הוא ממה שמבואר בחזקוני שלרחל לא היו ילדים כיון שהיה חסר לה האות ה"א, ולכן נתנה את בלהה, שלה היה ב' ה"א והאחד יהיה בשבילה, אבל אין זה כלום, חדא הרי מעשים בכל יום שיש ילדים לנשים הנקראות רחל, ומה גם שבגמרא (שבת קנד., בכורות ג: ועוד) מובא רב מרי בר רחל. ובאבות דרבי נתן (פרק ו) איתא: רחל אשתו של רבי עקיבא". וכן מובא בשם הגרח"ק בספר כל משאלותיך (עמ' קמא) שנשאל על אחת שקראו לה רחל וחששו ששם זה מביא צרות, וחשבו להוסיף שם או לקרוא לה רחלי, והשיב שאלו דברי שטות. ובפעם נוספת נשאל על אחת שקראו לה רחל ותלמיד חכם ידוע ייעץ להם להוסיף לה שם ואמר: "אלו דברים בטלים". ושוב נשאל על השם רחל והתבטא: מ'דרייט אקאפ, זה נרווזקייט פון מענטשן וכו ע"ש. אמנם בספר דף על הדף (שבת קנג:) הביא שהגרב"צ אבא שאול לא היה ממליץ לתלמידיו לקרוא בשם רחל, ושחסר לה אות ה שהיא מסוגלת להפרות ולרבות. וכן הביא בשמו בספר ויקרא שמו בישראל (עמ' תכז) משום שמשמעות השם רחל גבורות ודינים ושמצינו נשים שנקראו בשם רחל וסבלו מאד, ע"ש. ובספר ויקרא שמו בישראל (עמ' תכח) הביא שהגר"מ מאזוז נשאל בעניין שיש רבנים שמורים לא לקרוא בשמות רחל, לאה (לשון עייפות) שרה (צרה) ושם אסתר, והשיב "שאינו מסכים לזה כלל ועיקר, דאם כן מה נשאר עוד? וכל אלו דמיונות שווא". ובדף על הדף (שם) כתב: "ובקובץ מקבציאל (גליון כ"ו ע' עב) האריך הגאון ר' יעקב הלל שליט"א בעניני קריאת שמות, ובסוף דבריו הביא עדות מהמקובל הגדול חכם סלמאן מוצפי זצוק"ל שהיה אומר שכאשר נולדה לו בתו הראשונה וחקר לדעת מעלת שמות הנשים כדי לתת לה שם שהוראתו פונה כלפי מעלה ודוגמא דלעילא לטוב, וערך רשימה של השמות ששרשם טהור מספר התנ"ך, ושמשמעותן מעולה בקדש נהדר, ובראש הרשימה כתב את השם רחל וקרא את בתו הראשונה רחל מטעם זה, ועוד האריך שם בדברים נפלאים בענין זה, אלא שציין למש"כ החיד"א בספרו דבש לפי משם גורי האר"י שאשה שחלתה וכדו' וקבעו החכמים ומבינים שראוי להחליף ולשנות שמה אז לא יחליפו לאחד משמות רחל, לאה, תמר ובת שבע אלא יבחרו לה אחד משמות שרה יוכבד וחנה ע"ש". וכן מובא בספר מהגר"ע יוסף במעין אומר (חלק יב עמ' כג) שאין מה לחשוש בקריאת שם רחל. ובספר ויקרא שמו בישראל (עמ' 34) העיר לגבי הטענה שיש כמה בשם רחל שהיו להן קשיים בפוריות, וכתב שזה אינו נכון במציאות, ופשוט השם רחל הוא שם נפוץ, ומטבע הדברים יש כמה רחל שסבלו וכך הוא בכל שם, ועשה בדיקה בעיר מודיעין עילית ומצא שמבחינה סטטיסטית נשים עם השם רחל הצליחו, שהרי מאות נשים בשם רחל הקימו בתים טובים ושמחים ברוך ה'. יש לבאר מדוע באמת הורו גדולי ישראל שאין שום בעיה עם השם רחל, אף שרחל מתה בלידתה, ולכאורה אין מזל טוב לשם הזה. נראה ששלוש תשובות לדבר: א. יש שלא חששו לקרוא בשם של מי שנהרג בצעירותו. ב. יש פחות מקום לחשוש בשם של צדיק. ג. רחל היא אמא שלנו ואין לחשוש כלל. נפרט: מצינו בים של שלמה (מסכת גיטין פרק ד סימן לא) שכתב: "אכן העולם אין רגילין לקרות לשום אדם ישעיהו, כי אם ישעיה לחוד, ומצאתי בדברי הימים (א', ג', כ"א) ישעיה. ואינו ישעיהו הנביא, ואמינא מסתמא לא קראו אחריו, כי ריע מזליה, ובן בנו מנשה קטליה במיתה קשה ומשונה (יבמות מ"ט ע"ב) וקראו הבנים אחר ישעיה של דברי הימים. ואולי כוונו גם כן למעלת הנביא, ושינו בו קצת. ולכן מן הסתם יש לכתוב ישעיה". הרי שדעת המהרש"ל שאין לקרוא על שם אדם שחייו הסתיימו בצורה קשה משום שריע מזלו. אך הב"ש (שמות אנשים ונשים, אות י) הוכיח שדעת הרמ"א (אבן העזר קכט כו) שאין לחשוש לזה שהרי לדעתו אין בעיה לקרוא לילד על שם גדליהו בן אחיקם. בתחילה העלה האגרות משה (יו"ד ח"ב קכב) אפשרות שהרמ"א היקל רק משום שגדליה וישעיה היו נביאים וצדיקים, אך שוב הוכיח שלדעת הרמ"א אין קפידא כלל לקרוא בשם של אדם שנהרג בצעירותו ואף בסתם אנשים (ויש מקום לדון בהוכחה של האגרות משה בדעת הרמ"א ואכמ"ל). החתם סופר (ח"ב סי' כה) ביאר שגם דעת הרמ"א להחמיר, והרמ"א היקל רק בשמות ישעיה וגדליה משום שעוד לפני ישעיה הנביא וגדליה בן אחיקם היו צדיקים אחרים המובאים בספר דברי הימים הקרויים בשם ישעיה וגדליה, ע"ש. על פי זה כתב האגרות משה (יו"ד ח"ב קכב) שראוי להחמיר שלא לקרוא על שם מי שריע מזליה. יש לציין שאף שהמהרש"ל חשש בשם ישעיהו, עדיין אפשר שהמהרש"ל לא היה חושש בשם רחל, משום שיש הבדל בין ישעיהו הנביא שנהרג על ידי נכדו, שזה דבר מזעזע וחריג ביותר לבין רחל שמתה בלידתה שסוף סוף זה לא היה דבר כל כך חריג. יש לציין שסיפר לי הרב יעקב טנדלר נכדו של הגר"מ פיינשטיין שיש לגר"מ פיינשטיין הרבה נכדות ונינות הקרויות רחל. אף הגרש"ז אוירבך כאמור קרא לבתו רחל (התחתנה עם הגרז"נ גולדברג). הרב אהרן גולדברג כתב לי בעניין זה: "אכן הוא קרא לאמא שלי רחל. שאלתי את סבא האם יש לחשוש . וסבא ענה לי בפליאה : "מאמא רחל היא האמא שלנו . לומר שיש בעיה בשם הזה ח''ו". כעין זה מובא מהגרח"ק בספר כל משאלותיך (עמ' קלג) שאין שום חשש לקרוא לבן על שם אביו שמת בצעירותו בתאונת דרכים וכדומה, והוכיח כך מגמרא מפורשת (מועד קטן כה:). אך הגרח"ק כתב שעל סבא שנפטר צעיר יוסיף שם. (אך יש לחלק בין סבא פרטי לבין אחד מהאבות והאמהות של כל בית ישראל). "כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר ה' מנעי קולך. מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם ה' ושבו מארץ אויב. ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם (ירמיהו לא יד- טז). כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il