שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות הלכתיות כלליות

קפה שגוי הכין בשבת

undefined

הרבנות הצבאית הראשית

י"א אייר תשס"ט
שאלה
אני חייל בפלוגה מבצעית שנמצאת עכשיו במוצב סוסיא. התעוררו לי כמה שאלות הלכתיות ואשמח אם תוכלו לעזור. תודה מראש. האם מותר בשבת לשתות קפה שגוי הכין גם בשבילו וגם בשבילי?
תשובה
שנינו (שבת פרק טז משנה ח) "עובד כוכבים שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל ואם בשביל ישראל אסור. מילא מים להשקות בהמתו משקה אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור. עשה עובד כוכבים כבש לירד בו יורד אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה ועשה עובד כוכבים כבש לירד בו וירדו בו רבן גמליאל וזקנים" ובגמרא שם (שבת קכב עמ' א) "וצריכא דאי אשמועינן נר משום משום דנר לאחד נר למאה אבל מים ליגזר דלמא אתי לאפושי בשביל ישראל... תנו רבנן... מילא מים להשקות בהמתו משקה אחרי ישראל ואם בשביל ישראל אסור במה דברים אמורים שאין מכירו אבל מכירו אסור. אמר מר במה דברים אמורים שאין מכירו אבל מכירו אסור הא רבן גמליאל מכירו הוה אמר אביי שלא בפניו הוה רבא אמר אפילו תימא בפניו נר לאחד נר למה.." היינו במקום שנכרי עשה מלאכה האסורה מן התורה, אף שעשה מעצמו וצורך עצמו, ליהודי המכירו אסור להינות מאותה המלאכה מחשש שבפעם הבאה יבקש ממנו היהודי לעשות את המלאכה, והבקשה עצמה אסורה בשבת שו"ע שז, ב וכך כתב בשולחן ערוך (סימן שכה סעיף י ובמשנה ברורה שם ס"ק נא) "א"י שמילא מים לבהמתו מבור שהוא רשות היחיד, לרשות הרבים, מותר לישראל להשקות מהם בהמתו; והוא שאין הא"י מכיאו, דליכא למחיש שמא ירבה בשבילו; ואם מילא לצורך בהמת ישראל, אסור בכל מיני תשמיש אפילו ישראל אחר; ואם מילא מבוא אשות היחיד לכרמלית, מותר לאחר שלא מילא בשבילו" לסיכום: "כל מה שהוא אסור לעשותו בשבת, אסור לומר לנכרי לעשותו" (שו"ע שז, ב) ובכך נבדל אף דבורו של האדם מישראל בשבת מדבורו בימות החול. על פי זה מים שהוציא נכרי מרשות היחיד לרשות הרבים עבור עצמו, אסרו חז"ל על יהודי המכיר את הנכרי לשתותם מחשש שלהבא יבקש מהנכרי לעשות זאת (שו"ע שכה, י ובמשנה ברורה ס"ק נא) קל וחומר לענייננו אסור יהיה לשתות מהקפה שבישל הנוכרי עבור עצמו ועבור יהודי חברה (ראה חוברת 'בטחון שוטף בשבת וחג' בהוצאת תחום ההלכה ברב"צ עמ' 71) דובר צה"ל בשם הרבנות הצבאית
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il