בית המדרש

  • מדורים
  • מדורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

הדרכים למניעת הצורך בענישה

שנים אנו שואפים להנהיג את המדינה, מדמיינים כמה טוב יהיה שאדם הנאמן לתורה ישב על כסאו של ראש הממשלה, עד כמה יהיה בזה התקדמות ניכרת של "תיקון עולם במלכות שדי". אולם בלב פנימה מתגנב החשש, האם באמת אנו יודעים כיצד להנהיג את המדינה על אדני התורה?

undefined

הרב נפתלי בר אילן

כד כסלו תש"ע
3 דק' קריאה
שנים אנו שואפים להנהיג את המדינה, מדמיינים כמה טוב יהיה שאדם הנאמן לתורה ישב על כסאו של ראש הממשלה, עד כמה יהיה בזה התקדמות ניכרת של "תיקון עולם במלכות שדי". אולם בלב פנימה מתגנב החשש, האם באמת אנו יודעים כיצד להנהיג את המדינה על אדני התורה? האם אנו עסוקים בברור סוגיות רחבות כמו: מהם אמות המידה התורניות למשכורות במגזר הציבורי? האם חתן בשנה הראשונה לנישואיו "לא יצא בצבא"? האם יש לעודד תיירות של נוצרים המכניסה למדינה כסף רב ומאידך גם מביאה איתה תרבויות ואמונות זרות לרוחנו? כיצד תתבצע ענישת עבריינים במדינה המתוקנת? שאלות רבות מאוד עומדות לפתחנו ובוודאי יש לשאוב מתורתנו הנצחית תשובות לכולן.
מדור זה יביא מידי שבוע דעות רבנים, מומחים ואנשי אקדמיה אמוניים [ונשמח כמובן לקבל גם את דעות ותגובות ה\קוראים] שיעסקו בסוגיות החשובות הללו. המדור יתמקד בנושאים השייכים למשרדי הממשלה השונים ובעז"ה יציג עם הזמן תפיסה רחבה של הנהגת המדינה על פי התורה.


הדרכים למניעת הצורך בענישה
הרב נפתלי בר-אילן - רב שכונה ברחובות ומחבר הספר "משטר ומדינה בישראל על פי התורה"

המשרד לביטחון פנים
האגף למניעת פשיעה במשרד לביטחון פנים
א. חינוך ליראת שמים ושמירת מצוות, מאחר ועצם קיומן בשלמות מבטיח התנהגות ראויה, הן בין אדם לחברו והן בין אדם למקום. כתב הרמח"ל: "אי אפשר לאדם להגיע אל השלמות אלא על ידי דרכי התורה בלבד, לפי שהם דרכים למעלה משכלנו, שרק הבורא יתברך שמו היה יכול לסדרם ולחקוק אותם כאשר עשה". 1
ב. חינוך לאמונה בהשגחה פרטית על פיה כל עבריין מקבל את עונשו אם לא בידי אדם, כי אז בידי שמים. המשנה באבות אומרת: " הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה , דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון". 2 כתב הרב דסלר: "יסוד כל עונשי בית דין הוא, שלא הטילה התורה על בית דין להעניש את החוטא בעונש המגיע לו, כי השי"ת בעצמו מעניש כרצונו והרבה שלוחים למקום. אלא הכוונה שבית דין ילמדו דעת ולזה די במה שהעונש כתוב בתורה, וישנה אפשרות ואפילו רחוקה, להוציאו לפועל ". 3
ג. טיפוח אמצעי חינוך והסברה. 4 כתב הרב דוד כהן 'הנזיר': "וכן הוא במדינה, לא תיקונה באופן מלאכותי... כל שכן לא בכפיה ואונס או עונשים אלא העלאה הבאה מתוך אהבה של הבנה עליונה עיקר". 5
ד. טיפוח המודעות לחשיבותה ומשמעותה של הערבות ההדדית. "ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה". 6 פוסק המהר"ם שיק: "הרי לסייע את חבירו לדבר מצוה הוא בכלל גמילות חסד, ואם בחסר הגוף מצוה לסייע לו מכל שכן שמצוה לסייע לו לעשות מצוה שזוכה על ידה בעולם הזה ובעולם הבא...". 7 פוסק ר' יצחק אלחנן: "היכא דיש בידו להשתדל אחר איזה עצה להצילם ממכשול איסור, דגם כן זהו בכלל חיוב הערבות ". 8
ה. טיפוח המודעות לחשיבותן ומשמעותן של מצוות התוכחה, ההפרשה מאיסור ואיסור חנופה. 9 פוסק הרב הרצוג: " בזמן שהדור מתוקן, והפורץ (גדר) כבר מקבל עונשו המוסרי בגינוי של הקהל כולו שנעשה ללעג ולשמצה, אין לבית דין רשות להלקותו". 10
ו. הפעלת אמצעי הרתעה שונים הכוללים מערכת פיקוח יעילה 11 ומערכת אכיפת חוק יעילה.


^ 1 מסילת ישרים א, בעריכת הרב אברהם שושנה, עמ' עח. ראה עין איה ברכות ב, פרק תשיעי, סימן רעא: "כי מבלעדי דעת אלקים האמתית הנקלטת בלבבות רק על ידי הכשר כל סדרי עבודת ה' לפי פרטיה הרבים והשונים, תרבה השערוריה בעולם ויד התקיפים לעולם תהיה על העליונה על ידי אמצעיים של חמס ושוד ופריצת כל גדרי מוסר ומשרים". וראה כוזרי ב, נ: "כי אין זה ביכולת האדם לתקן תקנות לכל אחד מכוחות הגוף והנפש".
^ 2 משנה אבות ג, א.
^ 3 מכתב מאליהו-ג עמ' 298. ראה ספר החינוך שלח: "... אבל אין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה. וכמה מלקיות מבלי רצועה של עגל ביד האדון המצוה על זה, יתברך ויתעלה". וראה מהרש"א בבלי סוטה יג חידושי אגדות ד"ה ותניא, שמי שלא חזר בתשובה נענש בדיני שמים יותר ממה שהוא נענש בדיני בשר ודם. וראה נתיבות עולם, נתיב הדין א: "אל יחשוב האדם שיגיע אל כל עומק המשפט, שיש משפט שאי אפשר לאדם שיגיע בו אל העומק, ומזה הטעם ראוי גם כן שיהיה המשפט לאלקים...".
^ 4 ראה Bureaucracy: What Government Agencies Do And Why They Do It עמ' 295 – 297. בארצות הברית הפקחים הממונים על אכיפת תקנות בטיחות וגיהות בעבודה עוסקים בעיקר בהכנת דוחו"ת. לעומת זאת, בשבדיה תפקידם העיקרי הוא יעוץ והדרכה ואילו הגשת דוחו"ת מתבצעת במקרים קיצוניים בלבד. השיטה השבדית היא דוגמא לביצוע בפועל של מדת התורה.
^ 5 זכו שכינה ביניהם, עמ' קלג.
^ 6 ספרא על ויקרא יט, יח.
^ 7 שו"ת מהר"ם שיק, אורח חיים שכב.
^ 8 שו"ת עין יצחק א, אבן העזר א.
^ 9 ראה משטר ומדינה בישראל על פי התורה, סעיפים קעה – קפא, קפד, קפו, קפט.
^ 10 תחוקה לישראל על פי התורה א, עמ' 35.
^ 11 ראה משטר ומדינה בישראל על פי התורה, סעיף רלט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il