בית המדרש

  • מדורים
  • אמונת עיתך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

מעוז נריה בן הדס

'באדיבות מכון התורה והארץ'

'והיה אמונת עתיך'

undefined

הרב יואל פרידמן

טבת תשע"ד
3 דק' קריאה
אמר ריש לקיש: מאי דכתיב 'והיה אמונת עתיך...' – 'אמונת' - זה סדר זרעים, 'עתיך' – זה סדר מועד, 'חוסן' – זה סדר נשים, 'ישועות' – זה סדר נזיקין, 'חכמת' – זה סדר קדשים, 'ודעת' – זה סדר טהרות; ואפילו הכי – יראת ה' היא אוצרו... (שבת לא ע"א)
בקרוב למאה הגיליונות הראשונים של 'אמונת עתיך', עסקנו בסדר זרעים בלבד. לאחרונה, בשיתוף פעולה מבורך עם מכונים נוספים, התחלנו לעסוק ב'סדרים' ובנושאים נוספים שמזמנים לנו החיים המודרניים בארץ ישראל ובמדינת ישראל.
דרשת חז"ל שהובאה לעיל נסבה על פסוק ו' בפרק לג בישעיהו. תחילתו של הפרק עוסקת בנחמת ישראל הן בזמן המלך חזקיהו והן בזמן המלך המשיח (רד"ק): 'הוי שוֹדד ואתה לא שדוּד ובוגד ולא בגדו בך, כהתימך שודד תושד כנלתך לבגוד יבגדו בך'. הקב"ה אומר לסנחריב מלך אשור ולמלכי אומות העולם שאמנם שודדים מצליחים הם, אך הוא מבטיח שיגיע גם זמנם – 'כהתימך שודד תושד כנלתך' - כאשר תשלים להיות שודד, כי אז תושד גם אתה. בהמשך (שם פס' ו) פונה ישעיה לעם ישראל: 'והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת, יראת ה' היא אוצרו'. פשט הפסוק הוא שאם ישראל רוצים בקיום הישועה ובהמשכיותה – רק עיסוק בחכמה, בדעת וביראת ה' הוא הערובה לכך (רד"ק). רש"י מפרש באופן שונה; האמונה של האדם בקב"ה בעתים השונות, בכל המאורעות שעוברים עליו – הן המאורעות המשמחים והן הקשים יותר – מחזקת את החוסן הרוחני שלו.
ריש לקיש פירש פסוק זה פירוש כללי יותר, שאינו קשור דווקא למציאות המסוימת של הצלת עם ישראל בימי חזקיהו או אף לישועת העם בימות המשיח. לדידו הפסוק עוסק בסדר החיים של עם ישראל בכל הזמנים. הפסוק מדבר על חלקי התורה שהאדם צריך להיות עסוק בהם. ההדרכה האלוקית מקיפה את כל חלקי החיים, אך יראת ה' היא הפנינה שבכתר. היא 'אוצרו'. היא הבסיס והיסוד לכל, והיא קודמת לכל החכמות כולן. יראת ה' מבטאת את היחס של האדם לתורה, היחס שעומד ביסוד לימודו אותה, היחס שאכן רואה בה בתורה – הדרכה אלוקית.
לאור מאמרו של ריש לקיש, מחלק המהר"ל (תפארת ישראל פ"י עמ' לד-לה) את תורה שבעל פה לשלושה חלקים, שכל אחד מהם הוא במדרגה גבוהה יותר מקודמו: 'אמונת עתיך' – סדרים זרעים ומועד; 'חוסן ישועות' – סדרים נשים ונזיקין; 'חכמת ודעת' – סדרים קדשים וטהרות.
המדרגה הראשונה עניינה המציאות הטבעית של העולם, והיא באה לידי ביטוי בסדרים זרעים ומועד. הארץ נותנת פירותיה על פי חוקים טבעיים שטבע בה הקב"ה, בלא אפשרות שינוי מצדה, כלשון המהר"ל: 'וקרא זה אמונת מפני שאין משנים פעלם , וכאשר זורע הארץ חטה מגדלת מה שראוי לה לגדל... כמו האדם שהוא נאמן...'. המועדים אף הם שייכים אל עולם הטבע, ונקבעים על פי השמים, על פי עונות השנה שקבועות בטבעו של עולם. המדרגה השנייה היא מדרגת האדם , המורכב מגוף ומנשמה, והיא באה לידי ביטוי בסדרים נשים ונזיקין. סדרים אלו עניינם האדם: התנהגותו של האדם עם אשתו לצורך קיום האנושות, והתנהגותו עם האחר ועם החברה בכללה. המדרגה העליונה שייכת אל המופשט , עניינה עבודת ה' העליונה, וזו באה לידי ביטוי בסדרים קדשים וטהרות. סדר קדשים – עבודת הקרבנות היא עבודת ה', וכל פרט מסדרי העבודה מסתיר מגמות וכוונות מופשטות ועליונות (עי' עין עיה לשבת שם). סדר טהרות עוסק בשמירת האדם מפני פגעים ונזקים רוחניים, ומתוך כך בא האדם להתעלות ודבקות בקב"ה.

אנו מאחלים לעצמנו, לציבור המנויים של 'אמונת עתיך' ולכל הקוראים והלומדים, שנזכה במאה הגיליונות הבאים לעלות ולהתעלות במדרגות החכמה והיראה, ו'ילכו מחיל אל חיל אל אלהים בציון' (תהילים פד, ח).

בברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il