בית המדרש

  • מדורים
  • רבי מאיר
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

מיכאל חי בן מזל טוב

בזכותיה דרבי מאיר עננו

מאמר שמאיר זווית חדשה ומפתיעה בדמותו של רבי מאיר

undefined

הרב נתנאל יוסיפון

אייר תשע"ה
3 דק' קריאה
בפסח שני נוהגים לציין את הילולת רבי מאיר בעל הנס. במהלך הדורות, נהגו ישראל לתרום כספים לצורכי צדקה הקשורים בתושבי ארץ ישראל, ל'קופת רבי מאיר בעל הנס'.
שמה של הקופה תמוה מאד – מדוע זכה דווקא רבי מאיר שקופת ארץ ישראל תיקרא על שמו? ואכן, היו מן החוקרים שטענו ששמה המקורי של הקופה היה – קופת רמב"ן, הלא הוא – רבינו משה בן נחמן, מחדש הישוב היהודי בארץ. בהמשך השתבש שמה של הקופה ל'קופת רמבה"נ, ראשי תיבות – 'רבי מאיר בעל הנס'. השערה מעניינת, ובכל זאת מידי השערה לא יצאה, והתעלומה נותרה במקומה.
תמיהה נוספת יש לתמוה על כינויו המיוחד של רבי מאיר כ'בעל הנס'. אמת, ידוע הסיפור (עבודה זרה יח) שרבי מאיר הלך להציל את גיסתו השבויה בידי הרומאים בקובה, ושיחד את שומר המקום בכסף רב על מנת שישחרר את גיסתו. וכשחשש השומר לחייו, הבטיח לו רבי מאיר שבשעת הסכנה יאמר – 'אלקא דמאיר ענני', וינצל. רבי מאיר אף הדגים את כוחו של המשפט בכך, שנכנס בין כלבים טורפים, ואמר – 'אלקא דמאיר ענני', וניצל. ואכן במשפט זה ניצל השומר מעמוד התליה. ואף רבי מאיר חמק מידי הרומאים בניסי ניסים. מאז נהגו יהודים בכל הדורות בשעת צרה ומצוקה, ובעת שצריכים לסייעתא דשמיא, להעתיר לה' בתפילת – 'אלקא דמאיר ענני'.
ובכל זאת, ניסים גדולים התרחשו לתנאים רבים. מדוע זכה דווקא רבי מאיר לכינוי זה? דרכם של ישראל, שעטרת הפלאים של המופתים נקשרת בשמם של אלו המשלבים גדלות בנסתר ובאגדה לצד הגדלות בהלכה ונגלה, ואילו רבי מאיר מופיע במשנה ובגמרא בעיקר כגדול בנגלה. הכינוי 'בעל הנס' היה מתאים הרבה יותר לשר בית הזוהר רבי שמעון בר יוחאי, העמוד המרכזי של תורת הנסתר, וכיצד זכה בו רבי מאיר? ואולי דמותו של רבי מאיר אפופת מסתורין, עד שמאחורי צדדיו ההלכתיים מסתתר גם אחד מגדולי הסוד?
ברצוני להעלות ולבסס כאן השערה המצביעה על היותו של רבי מאיר, בעל ענף מיוחד ופלאי בתורת הנסתר. שנינו בתלמוד (עירובין יג:) "גלוי וידוע ... שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו... תנא – לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו... ולא נהוראי שמו, אלא... רבי אלעזר בן ערך שמו...". אם כן – רבי מאיר הוא בעצם... רבי אלעזר בן ערך. (יש מהמפרשים שמתקשים בזיהוי בין שתי דמויות אלו, שהרי הם בני דורות שונים – רבי מאיר תלמידו של רבי עקיבא, ורבי אלעזר תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי. לכן הם נדחקים לבאר את הגמרא שמדובר בשתי דמויות, אלא שגם רבי מאיר וגם רבי אלעזר בן ערך כונו בתואר – רבי נהוראי).
ואכן, כפי שרבי מאיר הוא הגדול שבדורו, כך רבי אלעזר בן ערך היה גדול תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. מצינו גם שרבי אלעזר שכח תלמודו, ולאחר מכן התפללו עליו חבריו וחזר תלמודו, ואז נקרא בשם חדש – רבי נהוראי (שבת קמז:). אם כן, יתכן שבתחילה נקרא רבי אלעזר בן ערך, ובסיבוב שני נקרא רבי מאיר.
מצאנו סיפור מופלא על רבי אלעזר בן ערך (חגיגה יד:). מעשה שדרש רבי אלעזר במעשה מרכבה לפני רבן יוחנן בן זכאי, "וירדה אש מן השמיים, וסיבבה כל האילנות שבשדה... נענה מלאך מן האש ואמר – הן הן מעשה המרכבה. עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו, ואמר:... אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך יצא מחלציך".
לתורת הנסתר מספר חלקים, וביניהם – מעשה בראשית ומעשה מרכבה. יש מהראשונים (רש"י, אברבנאל – עיין קול הנבואה קלז-ח) שביארו שמעשה בראשית עוסק בבריאת העולם, ומעשה מרכבה עוסק בדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, מנהיג את העולם ומובילו לגאולה השלימה.
תורתו של רשב"י עוסקת רבות במעשה בראשית – בריאת העולם, הזוהר דורש רבות את הפסוק – "בראשית ברא..". רבי אלעזר בן ערך – רבי מאיר שם את הדגש על מעשה מרכבה, דרכי התגלות ה' בעולם עד לגאולה השלימה.
לפיכך, בכל דורות הגלות, כשכמהו ישראל לגאולתם ותרמו ליושבי ארץ ישראל, תרמו ל'קופת רבי מאיר בעל הנס'. כשצריך להיגאל מצרה ולזכות בנס, שוב היה זה בזכות רבי מאיר. ואנו מתפללים ש'אלקא דמאיר יעננו', ונזכה להשלמת מעשה המרכבה, ולנס הגדול בהתגלות הגאולה השלימה במהרה בימינו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il