בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • במדבר
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון 281

חומש הפקודים-התפקידים.

undefined

הרב יהושע זאב הס

סיוון תשע"ז
3 דק' קריאה
ספר במדבר עוסק במפקדי הענק של העם כולו. ולכאורה , מדובר בתהליך פשוט של ידיעת סדר הכוחות העומדים להתמודד
1 עם אתגרי הדרך לארץ ישראל. וכדברי הכתוב: "שאו את ראש כל עדת בני ישראל...לגולגלותם"
2 ואין סומכים על הנס !
3 אך חז"ל במדרש רבה
4 והרמב"ן
מלמדים אותנו גישה שונה לחלוטין, "...אמר לו הקב"ה למנותם בכבוד ובגדולה לכל
אחד ואחד,לא תהי אומר לראש המשפחה 'כמה במשפחתך?'..אלא כול הון והון עוברים לפניך באימה ובכבוד ואתה מונה
5 אותם.כדכתיב במספר שמות"
. היינו המנייה הייתה של כל אחד לפי המיוחד שבו , שאינו עוד מספר סתמי בהמון, אלא
'דבר שבמנין' שאינו בטל
6
, וכמובן שבכך מובלטת החשיבות המיוחדת של כל יחיד.כשם שמסביר המלבי"ם את מניין הלויים-
"יש לפרש שפקודה זו מעין מינוי,שמה שמינה כל אחד לעבודה מיוחדת...ופקודיו - רצונו לומר התמנות של כל אחד ציווה ד'
7 באופן שיהיה אסור לכל אחד לנגוע בהתמנות חברו".
וכן הוא כותב לגבי המפקד בישראל:"אמנם בפרטותם כל איש ואיש יש
8 לו תכונה מיוחדת וסגולה פרטית שעל פיה בשמות נקראו".
.
9 כך מלמדנו גם אבי האומה יעקב,בברכתו לבניו בה הוא מבליט את התפקיד הייחודי שבכל שבט . כדברי מדרש תנחומא
"'ברך אותו' - אין כתיב כאן אלא 'ברך אותם' )בתחילה, ברכתו המיוחדת לו - ואחר כך ברכה כוללת לכל השבטים ( למה ?
לפי שנתן ליהודה גבורתו של ארי וליוסף גבורתו של שור ולנפתלי קלות איל,לדן נשיכתו של נחש,תאמר שזה גדול מזה,הרי
ולכן מחדש בעל "העמק דבר"- גם על תת חלוקה "כל בית אב היה דגל בפני 10 כוללן כולן באחרונה-איש כברכתו ברך אותם"
עצמו קטן באותה צורה של הדגל הגדול מכל שבט, אך היה כל בית אב רשום אליו,א',ב',ג'..-באותות לבית אבותם כל בית
11 אב אות שלו.."
היחיד - מבליט ביתר שאת את המיוחד שבו ואת משמעותו לכלל. זו היא סודה של ברכת 'הרואה אוכלוסי ישראל ברוך חכם
הרזים' לפי שאין דעתם דומה זו לזו ואין פרצופיהם דומים זה לזה. וכך מדגיש הרב : "כל שיסתכל יותר האדם בתוכן
הנפשות הפרטיות של בני אדם יותר ישתומם על ההבדל הגדול שיש בין תכונה לתכונה..מ"מ דווקא על ידי השינויים הם
מתאחדים כולם למטרה אחת , לבניין העולם בתעודתו הראויה לו...עד שעל פי צירוף כל הדעות והפרצופים השונים יצא
12 בניין הרמוני מתאים מאוד.."
זהו הרז האלוקי אשר רק הוא קובע טבעם של נשמות המתגלות בעולם. כדברי חז"ל על "אדם הטובע כמה מטבעות בחותם
אחד וכולם דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהם דומה
כל אחד נועד לשליחות ולתיקון מיוחד ומבלעדיו לא 13 לחברו,לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם..."
יושלם...

1
ספר במדבר פרק א,ב
2
מסכת פסחים דף סד,ב
3
במדבר רבה פרשה א,ט
4
ספר במדבר פרק א, יח
5
שם
6
מסכת ביצה דף ג,א
7
פירוש המלבי"ם - התורה והמצוה - לספר במדבר פרק ד, מו –מז
8
שם
9
פרשת ויחי, טז
מדרש תנחומא לפרשת ויחי, פרשה טז 10
פירוש העמק דבר לספר במדבר פרק ב,ב ד"ה באותות לבית אבותם 11
עולת ראיה, חלק א עמ' שפח 12
מסכת סנהדרין, פרק ד, משנה ה 13
בדרך זו מסביר מרן הרב זצ"ל כי תינוקות של בית רבן הושוו לכוכבים "כי איתא בזוהר לכל כוכב הוא עולם שלם ומלא אף על
14 פי שלנו הוא נראה רק כנקודה אורה ,כמו כן נפש כל תינוק בישראל הוא עולם שלם ומלא.."
וכשם שמדריך אותנו הרב זצ"ל "כל אדם צריך לדעת שקרוי הוא לעבוד על פי אופן ההכרה וההרגשה המיוחד שלו , על פי
שורש נשמתו...אל יבלבלוהו תכנים שוטפים אל תוכו מעולמות זרים, שאינו קולטם כהוגן שאינו מוכשר לאגדם יפה בצרור
החיים שלו... חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. גדולה ענותנית זו מאשרת היא את האדם ומביאתו לשלמות עליונה
15 העומדת ומחכה לו..:.
ובמקום אחר : "לכן יש ללמוד שכל מי שיש בו איזה כח מיוחד צריך להוציאו לשלימות כפי האפשר לו...לפיכך ישב האדם
16 לחפש בעצמו איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו.."
אתגר גדול מוצב לפנינו ולפני המחנכים לעזור להגשים יעוד זה,בדרך שמעיד רבנו הגרי"מ חרל"פ זצ"ל "לא נקל להכיר את
האני האמיתי לא להחליפו במה שהוא זר אליו , הרבה צריך האדם לעמול כדי להפגיש את האני האמיתי שלו,-ואם אין אני לי
17 מי לי- אם אני איני מתקרב אל האני הזה,מה לי,במה יועילו כל ההתעוררויות הזכות שמעוררות בי.."

מאמרי הראיה בהספדו של הרב על הרב ד"ר אביגדור שנפלד עמ' 389 14
אורות הקודש , מוסר הקודש חלק ג עמ' רכא 15
מוסר אביך פרק ד' , פסקה ד 16
מי מרום לפרקי אבות פרק ראשון משנה יד עמ' פז 17
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il