בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצ"ל

רופא

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

תשרי תשס"ט
2 דק' קריאה
ידיעתו הרחבה וזהירותו הגדולה של הרופא, הם הדברים היסודיים במלאכת הרפואה. ובלעדי ידיעה מקיפה בסתרי חכמת הרפואה ומכמניה יחד עם זהירות מחשבתית עמוקה, יכשל בתפקידו ויגרום לאבדן נפשות רח"ל. ונוסף לכך, עליו להיות ער ורענן, ויקבע לו שעות עבודה, שעות מנוחה, שעות לימוד בספרי הקדש המרעננים הגוף והנפש. ולא יהיה להוט אחר הבצע וחמדת הממון, לצבור הון וקניינים גשמיים, שכל זה הבל ורעות רוח. וכן יהיה שקול ומתון זהיר ומרוכז בבדיקת החולה לדעת סיבת המחלה עיקרה ושורשה, והתרופה המתאימה לה. ואם יש לו ספק בין בסיבת המחלה בין במתן התרופה, ילך להתייעץ עם רופאים מומחים ומנוסים יותר ממנו, ואפילו עם חביריו השוים לו, ובזה מרויח שני דברים:א. רוכש לו דעת וחכמה.ב. לא יכשל בגרימת נזק גופני או נפשי לחולה.
והנה רבותינו הקדושים ז"ל הודיעונו ברוח קדשם, באמרם, טוב שברופאים לגיהנם (קידושין פ"ב ע"א). וברור שאין כונתם לזלזל חלילה בתפקיד הרופא הכרוך בעבודה מאומצת ובאחריות גדולה, ובפרט דרשתם ז"ל עה"פ ורפא ירפא, מכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות (בב"ק פ"ה ע"א), אלא כוונה עמוקה טמונה בדבריהם ז"ל, שרופא שחושב את עצמו שהוא מומחה ואינו זקוק להתייעץ עם רופאים אחרים, וברוב גאותו סומך רק על דעתו, רופא כזה יורש גהינם, כי במוקדם או במאוחר יכשל.
אבל רופא שעושה מלאכתו באמונה ועושה כל אשר לאל ידו להציל חיי אנוש, אין ספק שאין קץ לשכרו ויורש גן עדן. וכמ"ש רז"ל כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא (סנהדרין ל"ז ע"א). וראה מ"ש בס"ד בספה"ק דברי מלכים, על המאמר הנ"ל בקידושין, ע"ש.
תכלית הדברים. על הרופא להיות חדור אמונה, שאינו אלא שליח מאת רופא כל בשר יתב"ש. ויתפלל לפניו תמיד שיהיה בעזרתו שלא יטעה ולא יכשל. ויראה את עצמו כאדם העובר בגשר צר ותהום עמוקה פעורה לרגליו, שכל פסיעה בלתי מחושבת תפיל אותו תהומה, ואם יזהר ויכונן צעדיו, יעבור בשלום. כן הדבר ברופא, ברגע אחד יכול לקנות עולמו הנצחי, וברגע אחד יכול לאבדו ח"ו, שכל אבחנה בלתי נכונה מצדו, וכל מתן תרופה בלתי מתאימה, עונשו קשה מנשוא, וכל זהירות ומסירות מצדו שכרו רב ועצום מאת בעל הגמול יתב"ש לנצח נצחים.

וזאת תפלה לרופא לאומרה כל יום בבקר
רבון כל העולמים אדון כל המעשים, ברוב טובך עמוד לימיני והאר עיני שכלי לדעת האבחנה הנכונה והמדוייקת של כל חולה שיבוא אלי לבקש ארוכה ומרפא לתחלואיו ומזור ותרופה למכאוביו. עשה עם עבדך כחסדך והוריני התרופה המתאימה למחלתו, ונחני באורח מישור לבל אטעה ואכשל חלילה במילוי תפקידי הקשה והאחראי, כי אינני אלא בן אדם קרוץ מחומר ושכלי מוגבל.
אנא רופא כל בשר ומפליא לעשות, הדריכיני בנתיב רצונך, והאציל עלי עזרתך מקודש, שלא תצא תקלה מתחת ידי לעולם, כי דורשיך לעולם לא יכשלו, ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך. ואני עליך בטחתי ה', אמרתי אלהי אתה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il