הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

קניית פירות בשווקים שאין בהם השגחה על ערלה

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

קניית פירות שאין לגביהם השגחה על מניין שנות העץ ממנו נלקטו. עיון בסוגיית רוב וקבוע.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ג שבט תש"ע