דרשו ה' בהמצאו

שופר של ר"ה

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אלול תש"ע