שמואל א

בודדה במערכה

הרב שמעון קליין | אלול תשע"ז