שלח לך

ציבור ששגג

מה דינו של ציבור שאינו שומר תורה ומצוות?

הרב יוסף כרמל | סיוון תשס"ד