תשובה

תשובה גם מעבירות שבין אדם לחבירו

הרב לוי ביסטרצקי זצ"ל