דרשו ה' בהמצאו

הפותח שער לדופקי בתשובה

הרב אברהם ישראל סילבצקי | אלול תש"ע