ויצא

מיקוד לרמב"ן על התורה- פרשת ויצא

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ | כסלו תשע"ז