כשרות

להקנות כלי לגוי בקניין אודיתא כשאין אפשרות לטבול כלים

הרב נועם דביר מייזלס | תמוז תשפ"א