שמיני

מאכלות אסורים והשפעתן על האדם האוכלן

מדוע התקשה משה רבינו במאכלות אסורות?

הרב דוד דב לבנון | פרשת שמיני תש"ס