שיעורים נוספים

זמן חרותנו

מדוע אנו מדגישים "משועבדים...לפרעה במצרים" כשאומה זו אינה קיימת? מה פשר התחלת הסדר בסיפור לחם העוני? האם יש הבדל בין הבן הרשע במצרים לבן הרשע שלאחר הגאולה? ו"החוט המשולש לא במהרה ינתק" - החוט המקשר בין שיעבוד מצרים, לחם העוני, והבן הרשע.

הרב דוד דב לבנון | ליל התקדש חג פסח תש"ס