חיוב ההודאה על נס

"יראו ישרים וישמחו"

הרב אברהם ישראל סילבצקי | אייר תש"ע